Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens:

Toolshop Belgium GCV / Alustad.be
Waterpoortstraat 33
2500 Lier (België)

info@alustad.be
Tel : +32478785465

Ondernemingsnummer : 0823 594 336
BTW-nummer : BE 0823 594 336

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Toolshop Belgium GCV, een Gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Waterpoortstraat 33, 2500 Lier(België),  BTW BE 0823 594 336, (hierna genoemd ‘de Verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd ‘de Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna genoemd ‘de Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Verkoper moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Verkoper is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De Klant selecteert in de webshop van de Verkoper de artikelen naar keuze en plaatst de gevraagde hoeveelheid ervan in het winkelmandje van de webshop. Na de selectie van het laatste artikel, kiest de Klant ervoor de bestelling af te ronden door de Knop ‘DOORGAAN NAAR AFREKENEN’ te selecteren. Indien nodig kunnen de ingevoerde aantallen nog gewijzigd of geschrapt worden. Na goedkeuring door de Klant van de inhoud van het winkelmandje, vult de klant zijn gegevens in opdat de Verkoper beschikt over de juiste informatie voor de opmaak van de factuur en over de juiste adresgegevens ivm de eventuele levering.  De Klant heeft de keuze om eventueel een account aan te maken om zijn bestelling te kunnen opvolgen.  Om de bestelling af te ronden, selecteert de Klant een betaalmethode, drukt op ‘BESTELLING PLAATSEN’ en voert de betaling uit via de gekozen betaalmethode. De Klant heeft hierbij de keuze tussen betaling via kredietkaart of via Bancontact/Mister Cash, en volgt hierbij de door het betaalplatform Multisafepay voorgeschreven betaalprocedure.

De Verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden uitsluitend geleverd in België.

De levering gebeurt door een transportfirma binnen de door transportfirma vooropgestelde levertermijn. Leveringskosten worden meegedeeld in het winkelmandje op de webshop van de Verkoper.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen op het door de Klant opgegeven leveringsadres geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling, met een maximum leveringstermijn van 14 dagen.  Indien een product niet leverbaar is uit voorraad, brengt de Verkoper de Klant op de hoogte van de leveringstermijn, opgegeven door de leverancier van de Verkoper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Verkoper.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Verkoper. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Verkoper  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor  de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie, aangeboden door de fabrikant van het product, geldt vanaf de datum van levering door de Verkoper aan de eerste eigenaar van het product. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De Verkoper is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden inzake garantie op de door hem verkochte producten.  De Verkoper fungeert enkel als tussenpersoon bij de verkoop.  De garantie wordt steeds bepaald, behartigd en uitgevoerd door de fabrikant van het verkochte product.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs van het product bij Verkoper kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van de Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 785 465 , via e-mail op info@alustad.be of per post op het adres Waterpoortstraat 33, 2500 Lier (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Verkoper beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

Toolshop Belgium GCV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij Peters Maurice op info@alustad.be.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).